Hoppa till huvudinnehåll

Introduktion till examensarbete

Denna sida ger vägledning till studenter som avser att skriva examensarbete vid avdelningen för teknisk logistik (Tlog). För examensarbete vid Tlog sker uppstart i tre steg.

Steg 1: Idéskiss (ca 1 sida, för inledande diskussion)

Det är lämpligt att fundera kring/leta efter examensarbete 3-4 månader innan det ska påbörjas, ännu tidigare om man vill åka utomlands. 

Vill du skriva examensarbete på Tlog så är ett första, viktigt steg att skapa en idéskiss på ca 1 sida. Idéskissen skickas sen till Eva Berg eva.berg@tlog.lth.se, som gör en första bedömning av exjobbet och vem som skulle kunna passa som handledare och examinator. 

Syftet med en idéskiss är att studenten på egen hand funderar kring och väljer ett spännande ämne/fenomen som ska utforskas i examensarbetet. Som grund för att skriva en intressant, välgrundad idéskiss finns det flera möjliga källor:

 1. Input från kurser i specialisering: flera av kurserna har presenterat senaste praktik/forskning och nya fenomen, trender och utmaningar inom logistik och SCM.
 2. Praktik: Organisationer/företag beskriver ofta nya projekt och satsningar på sina hemsidor. Företag kan även ha idéer om examensarbete inom ett särskilt område eller med fokus på ett särskilt problem. Se till exempel annonser via företagens hemsidor eller lediga examensarbete på denna webbplats.
 3. Litteratur: Sök via Google Scholar (mha utvalda nyckelord) för att identifiera relevanta vetenskapliga studier. Artiklar innehåller ofta en avslutande del om intressanta frågeställningar för framtida forskning. Det finns även populärvetenskapliga tidskrifter (t.ex. Dagens Logistik, Supply Chain Effect, Transportnytt) som går igenom det senaste inom logistik & SCM.

I en idéskiss bör studenten/studenterna med egna ord beskriva det problem/fenomen som ska utforskas och dess praktiska relevans, samt ge några exempel på potentiella frågeställningar som är intressanta och några exempel på teori/litteratur som kan vara viktiga.

Idéskissen är värdefull vid första kontakt med Tlog (t.ex. exjobbskoordinator, handledare, examinator). Det ger en utgångspunkt för vidare diskussion och val av fokus för examensarbetet.

Anmälan till exjobb görs sedan i formuläret "exjobbsblanketten" (på Kurswebben LTH).

Steg 2: Måldokument (2-4 sidor, förstudie till examensarbetet)

Måldokumentet skrivs som förstudie till och utgångspunkt för examensarbetet. Måldokumentet är 2-4 sidor och bör innehålla titel, bakgrund/kontext för arbetet, problemformulering, syfte (i en mening) och 1-3 forskningsfrågor, avgränsningar, metodval (strategi och studiedesign för att samla in och analysera data för att kunna svara på forskningsfrågor), vetenskaplig grund (vilken etablerad kunskap finns kring det studerade fenomenet), bidrag till kunskapsutveckling för teori och praktik, samt tidsplan och beskrivning av resurser för genomförande av projektet.

Måldokumentet är en viktig grund för handledare och examinator att bedöma relevans och genomförbarhet av examensarbetet. Godkänd bedömning krävs från både handledare och examinator innan examensarbetet registreras. Vid registrering har examensarbetet formellt påbörjats.

 • Tänk på (1): att formulera tydliga avgränsningar. Ofta blir syfte/frågeställningar alltför breda för att täckas in i ett exjobb (20 veckor). Utmaningen med breda frågeställningar är att exjobbet blir ”splittrat” där t.ex. litteraturkapitlet måste täcka en stor mängd olika områden; som följd blir datainsamling och analys oprecis och osammanhängande. Var hellre för snäva än för breda i inledande skede.
 • Tänk på (2): Det går inte att ladda upp måldokumentet i systemet förrän studenten är registrerad. Registrering görs av programplaneraren efter att handledare och examinator har godkänt uppstart i formuläret. Därefter laddar studenten upp sitt måldokument.
 • Tänk på (3): Det är möjligt att påbörja examensarbetet löpande under året. De flesta studenter genomför examensarbetet under perioden januari-juni. För dessa projekt har Tlog förbestämda datum för slutpresentation (datum/tid tilldelas student i samband med registrering av examensarbete). För att få lov att presentera vid inbokat slutseminarium krävs att examensarbetet är färdigställt en vecka före (så att t.ex. opponenter hinner läsa igenom).

Steg 3: Utökat måldokument (5-10 sidor, inför uppstartsmöte)

Efter att examensarbetet är registrerat är nästa steg att boka uppstartsmöte med handledare. Uppstartsmötet innebär i praktiken att examensprojektet startar och därefter är det motsvarande 20 veckors fulltidsarbete för att färdigställa arbetet och presentera vid slutseminarium.

Inför detta möte rekommenderas – baserat på studenters, handledares och examinatorers erfarenhet från tidigare godkända examensarbeten – att skriva ett utökat måldokument. Ett utökat måldokument (5-10 sidor) ger möjlighet att utveckla respektive del (se Steg 2) och tydliggöra examensarbetets fokus, genomförande och bidrag. Detta är viktigt för att undvika större ändringar under examensarbetets gång (ofta genomförs projekt med ett företag, och det är inte ovanligt att otydlighet i måldokument kan leda till nya önskemål och ändringar från företaget; dessa ändringar försenar ofta projektet med flera veckor, ibland månader). Ett välskrivet utökat måldokument är en viktig startpunkt för uppstartsmöte med handledare (och företag). Det kan även användas som grund för examensarbetsrapporten, framförallt kapitel 1, 2 och 3 (introduktion, metod, och litteraturgenomgång).

 • Tänk på (1): För att skriva ett utökat måldokument är det värdefullt att gå lite djupare in i relevant litteratur, både vad gäller det studerade fenomenet/problemet och huvudsaklig metod som används för datainsamling/analys.
 • Tänk på (2): Det är också viktigt att genomföra någon form av initialt besök/pilotintervju med relevanta praktiker för att skapa djupare förståelse för fenomenet/problemet som studeras.

Sekretess

Företag vill ibland ställa krav på att student och/eller handledare skriver på avtal för sekretess. Nedan framgår LTHs regler kring sekretess och avtal. LU/LTH ska över huvud taget inte vara part i sekretessavtal.

Vidare finns det, i linje med den grundlagsfästa offentlighetsprincipen, särskilda regler som gör att handledare måste kunna lämna ut allmänna handlingar. Till exempel kan utomstående begära att få utdrag från LUanställds mail och dokument sparade på datorn.

Sekretessavtal får tecknas mellan företagen och studenterna enskilt. Studenterna är externa parter i förhållande till universitetet i dessa situationer. Det är viktigt att det i studentens avtal är reglerat att studenten trots sekretessen ska kunna delge examensarbetet till LU (i och med att examinatorn måste få ta del av detta för att kunna examinera studenten så att hen når upp till examensmålen).

 • Tänk på! (1) Ett examensarbete är offentligt och ska publiceras i den version som examinator godkänner. Därför är det viktigt att tidigt komma överens med företag om hur känsliga siffror, uppgifter och potentiell sekretess hanteras.
 • Tänk på! (2) Det finns olika sätt att hantera företagets krav på sekretess, till exempel:
  • Använd ”dummy”-siffror. Man kan exempelvis multiplicera alla siffror med en (random) vald siffra;
  • Anonymisera företagets namn och/eller intervjupersoner;
  • Vid speciella fall kan vi godkänna att ni inte publicerar exjobbet online utan enbart som fysisk kopia på institutionen.

Uppstår det frågor kring sekretess bör dessa hanteras av prefekt för institutionen.

Allmänna frågor om examensarbete vid Tlog

Eva Berg 

eva.berg@tlog.lth.se

Sidansvarig: info@tlog.lth.se | 2022-11-15